Uslovi Korišćenja

1. UVOD

1.1. Koristeći ponuđene Servise na ovoj Platformi, u obavezi ste da postpupate u skladu sa Uslovima Korišćenja, navedenim ispod. Ukoliko ne poštujete Uslove Korišćenja ove Platforme, nećete biti u mogućnosti da je više koristite

2. DEFINICIJE

2.1. „Servis“ ili “Usluga” znači ceo opseg usluga i proizvoda koje Platforma nudi Korisnicima Platforme, što uključuje ali nije ograničeno sledećim: predstavljanje objavljenih oglasa, dostavljanje kontakt podataka, informacije o tržištu, informacije o ponudama, reklamne informacije i ostalo, isporučeno putem Platforme, telefonom, elektronskom i običnom poštom, putem reklama i drugim načinima.

2.2. “Uslovi Korišćenja” ili ”Ugovor” predstavlja dogovor i sporazum koji korisnici Platforme zaključujući sa SviMajstori.com, koristeći Platformu kao što je navedeno u ovom dokumentu.

2.3. „Platforma“ predstavlja veb-sajtove: SviMajstori.com, SviMajstori.rs, SviMajstori.me, kao i sve njegove domene i pod-domene, uključujući sav sadržaj i sve stranice na njima.

2.4. „Sadržaj“ podrazumeva sve objave, sav tekst, sve podatke ili skupove podataka, sve sadržaje koji se skidaju sa Platforme, sve poruke, sve banere i reklamne materijale, sve slike, sve snimke, sve zvukove, sav grafički i multimedijalni materijal i sve ostale materijale objavljene na Platformi.

2.5. „Kompanija“, „SviMajstori“, „SviMajstori.com“, „mi“, „nama“, „naš“, „naše“, “našoj”...) znači Rock and Soil d.o.o. Beograd, registrovan u Republici Srbiji, PIB: 112087225, sa sedištem u ulici Stevana Jakovljevića 37, 11271 Surčin, Beograd.

2.6. „Klijent“ znači svako lice koje objavi oglas o poslu na Platformi, za koje Izvodjači mogu da Iskažu Zainteresovanost.

2.7. „Izvodjač“ ili „Majstor“ znači svako pravno ili fizičko lice koje se registruje na Platformi kreirajući Izvodjački Nalog, kako bi se povezalo sa Klijentima koji objavljuju Poslove.

2.8. „Iskazivanje Zainteresovanosti“ ili „Iskazivanje Interesovanja“ znači izražavanje volje za stupanje u kontakt sa Klijentom, davanje ponude Klijentu ili slanje poruka Klijentu, kojeg je Izvodjač našao na Platformi. Pri Iskazivanju Zainteresovanosti, Izvodjač je saglasan da svoje lične kontakt podatke podeli sa Klijentom.

2.9. „Posao“ ili „Objavljen Posao“ ili “Poslovna Prilika” znači projekat/posao koji je objavljen od strane Klijenta putem naše Platforme i/ili za koji Izvodjači mogu Iskazati Zainteresovanost.

2.10. “Ugovor o Izvodjenju Radova” ili “Ugovor o Pružanju Usluga” ili “Izvodjački Ugovor” predstavlja bilo kakav ugovor, dogovor, nagodbu i/ili sporazum, pisan ili nepisan, izmedju Klijenta i Izvodjača. Izvodjački Ugovor može biti postignut razmenom izgovorenih i/ili pisanih reči, putem izjava, telefonom, putem SMS-a, putem poruka na Platformi, elektronskom i/ili običnom poštom, pisanim i/ili overenim Ugovorom.

2.11. “Token” predstavlja kredit i valutu plaćanja na Platformi, koje Izvodjači kupuju od Kompanije prema jasno odredjenim Cenama, a koji koriste za plaćanje Cene za Uvodjenje u Uži izbor, nakon što su Iskazali Interesovanje.

2.12. „Cena za Uvodjenje u “Uži Izbor“ ili “Cena Posla” ili “Cena Objavljenog Posla” ili ”Cena Poslovne Prilike” znači dogovoreno koštanje Iskazivanja Interesovanja, izraženo u Tokenima, koju SviMajstori.com naplaćuje Izvodjaču prilikom razmene kontakt podataka sa Klijentom, odnosno prilikom Uvodjenja u Uži Izbor.

2.13. “Ocena”, “Ocenjivanje” ili “Povratna Informacija” predstavlja javni komentar Klijenta na Izvodjača ili Majstora, prikazan i/ili neprikazan na Platformi, a zasnovan na interakciji i/ili Poslu koji je Izvodjač obavljao i/ili obavio za Klijenta.

2.14. “Nalog Majstora” ili “Nalog Izvodjača” ili “Izvodjački Nalog” znači virtuelni profil koji je Izvodjač registrovao na našoj Platformi i koji predstavlja skup informacija i delovanja Izvodjača na našoj Platformi.

2.15. “Majstorov Kontakt” ili “Izvodjačev Kontakt” ili “Kontakt Izvodjača/Majstora” predstavlja osobu i kontakt podatke te osobe, koja je imenovana u Izvodjačkom Nalogu i sa kojom je povezan skup informacija i delovanja tog Izvodjača na našoj Platformi.

2.16. “Vi”, “Vaš”, “Vama”, “Vas” predstavlja bilo koga ko koristi Platformu i njene Servise, uključujući, ali ne ograničavajući se na: Klijente i Izvodjače.

3. IDEJA

3.1. Platforma SviMajstori.com pruža okruženje virtuelnog tržišta, gde se Klijenti spajaju sa Izvodjačima radova i gde Izvodjačima pomažemo da prikupe i osvoje što više posla za sebe. Platforma neguje odgovornost u svakom smislu, te podstiče obavezno ocenjivanje Izvodjača od strane Klijenata i javno prikazivanje takve ocene na našoj Platformi.

4. TAČNOST INFORMACIJA

4.1. Uprkos konstantnim naporima da budu tačne, Platforma ne garantuje za tačnost informacija i Vi ste saglasni da naša Kompanija ne može snositi bilo kakvu odgovornost niti štetu za netačnost i/ili nepreciznost i/ili nedostatak informacija prikazanih i/ ili neprikazanih na Platformi i/ili u njenom Sadržaju.

4.2. Korišćenjem Usluga Platforme Vi ste saglasni da Kompanija ne predstavlja Izvodjača, niti predstavnika Izvodjača, niti je odgovorna za bilo kakvu štetu i/ili činjenja i/ili nečinjenja Izvodjača i/ili Klijenta. Vi ste saglasni da ste Vi odgovorni da izaberete Izvodjača koji Vama odgovara i da sa njim dogovorite sve uslove s kojima ste saglasni, kao i da naša Kompanija neće biti umešana niti biti držana odgovornom za bilo kakav spor izmedju Vas i Izvodjača.

4.3. Vi kao Klijent ste saglasni da ćete sami proveriti: tačnost informacija Izvodjača i njegove: reference, prethodno iskustvo, stručnost, podobnost, pokrivenost osiguranja i ostalu dokumentaciju i podatke, u cilju pouzdanosti u odabir Izvodjača za Vaš Posao, koji ste na Platformi objavili ili želite da objavite. Vi kao Izvodjač ste dužni i odgovorni da dogovorite uslove plaćanja i ostale uslove izvodjenja Posla, koji Vama odgovaraju.

5. ZAKONSKO DELOVANJE, POSTUPANJE I PONAŠANJE

5.1. Vi ste saglasni da Platformu koristite usključivo zarad aktivnosti koje su u skladu sa zakonom i na takav način da ne lišava niti jednog drugog korisnika prijatnosti, iz bilo kojeg razloga, tokom korišćenja Platforme i njenih Usluga.

5.2. Sadržaj koji Klijenti i Izvodjači objavljuju na Platformi u vidu poruka, opisa Poslova, Profila, ocena, komentara i drugog Sadržaja, ne sme sadržati:
uvrede po bilo kojoj osnovi niti ismevanja, pretnje, seksističke, neprikladno izražavanje, psovke i ostale uvredljive izjave;
Vaše kontakt podatke niti linkove ka drugim veb sajtovima.

5.2.1. uvrede po bilo kojoj osnovi niti ismevanja, pretnje, seksističke, neprikladno izražavanje, psovke i ostale uvredljive izjave;

5.2.2. Vaše kontakt podatke niti linkove ka drugim veb sajtovima.

5.2.3. bilo kakve diskriminatorne izjave.

5.3. Vi ste saglasni da ste Vi isključivo odgovorni za sav Sadržaj koji na bilo koji način objavite na našoj Platformi.

5.4. Vi ste saglasni da na sopstveni rizik posećujete druge veb sajtove, čiji se veze (linkovi) nalaze na našoj Platformi.

5.5. Saglasni ste da SviMajstori.com ima pravo prema sopstvenoj volji i odluci, bez prethodnog traženja i dobijanja Vaše saglasnosti, da vrši prismotru, pregled i izmenu ili uklanjanje svakog Sadržaja, koji je objavljen na Platformi, pa čak i od strane Klijenata i Izvodjača. Sadržaj koji nije u skladu sa ovim Uslovima Korišćenja ili zakonom, može biti uklonjen, a Nalozi Klijenta ili Nalozi Izvodjača mogu biti ukinuti.

5.6. Ukoliko ste Izvodjač, registrovan na Platformi, a Klijent podnese prijavu protiv Vas na Platformi - taj slučaj će SviMajstori ispitati i bude li se utvrdilo da se Vi niste ponašali u skladu sa Zakonima, dobrom praksom i/ili ovim uslovima Korišćenja, SviMajstori zadržava pravo da Vaš nalog ukine na Platformi, a Vi u isto vreme oslobadjate Kompaniju od svake odgovornosti i štete nastale takvom odlukom i/ili ukidanjem Vašeg Izvodjačkog Naloga. Isto važi i u obrnutom slučaju, kada Izvođač podnese prijavu protiv Klijenta.

5.7. Saglasni ste da ste Vi odgovorni za postupanje u skladu sa zakonima Republike Srbije i svim pozitivnim propisima prilikom dogovora, komunikacije, sprovođenja i naplate Posla i da Kompanija nije niti može biti odgovorna za bilo kakvo Vaše protivpravno činjenje i/ili nečinjenje.

6. INTELEKTUALNA SVOJINA

6.1. SviMajstori poseduje prava na svu intelektualnu svojinu vezanu za Platformu i njene povezane Servise, kod, mehanizme, algoritme i proizvode. Nije dozvoljeno kopiranje bilo kog dela Platforme bez našeg zvaničnog pristanka i dozvole.

6.2. Ukoliko koristite, reprodukujete ili na drugi način nelegalno koristite i/ili kopirate Sadržaj Platforme, Kompanija zadržava sva prava da, prema sopstvenom nahodjenju, ukine Vaš nalog na Platformi i preduzme sve ostale pravne akcije protiv Vas, uključujući tužbu za naknadu štete i podnošenje krivične prijave.

6.3. Sadržaj koji objavite na Platformi je u vlasništvu originalnog stvaraoca Sadržaja. Postavljanje Sadržaja na našu Platformu činite na sopstveni rizik. Čineći to, Vi garantujete sva prava Kompaniji, a koja su neopoziva, geografski neograničena, bez obaveze bilo kakve naknade da: koristi, kopira, oglašava, čuva, menja, prenosi, čini dostupnim Vaš objavljeni sadržaj, po sopstvenom nahodjenju Kompanije.

6.4. Klauzule 6.1, 6.2., 6.3. ostaju na snazi i u slučaju prestanka važenja ovog Ugovora.

7. VAŠI POSLOVI

7.1. Vaše poslovanje, saradnja, delovanje, interakcije, plaćanja, naplate, obavljanje usluga i bilo kojih drugih uslova Izvodjačkog Ugovora sa bilo kojim licem, pravnim ili fizičkim isključivo je stvar Vas i takvog pravnog i/ili fizičkog lica.

7.2. Saglasni ste da Kompanija neće i ne može biti držana odgovornom za bilo kakvu štetu i/ili gubitak nastalu kao rezultat Vašeg poslovanja sa fizičkim ili pravnim licem.

7.3. U slučaju spora koji imate sa drugim licem, saglasni ste da (i) Kompanija nema obavezu da se u taj spor uključi, na bilo koji način, i da oslobadjate Kompaniju, uključujući sve njene zaposlene i predstavnike, svake odgovornosti i bilo kakvih zahteva.

7.4. Saglasni ste da ćete se uoči, tokom i nakon realizacije svakog posla koji je iniciran ili je u drugačijoj direktnoj ili indirektnoj vezi sa SviMajstori, ponašati u skladu sa klauzulom 5.7 ovog Ugovora i da SviMajstori nećete držati odgovornim ni direktno ni indirektno za bilo koji spor koji imate sa drugim Korisnicima, niti za štetu načinjenu Vama, drugim Korisnicima ili trećim licima.

8. OCENJIVANJE

8.1. Izvodjači i njihovi radovi i/ili usluge će biti predmet Ocenjivanja od strane Klijenata ako, nakon Iskazivanja Zainteresovanosti Izvodjača, bude postignut Izvodjački Ugovor.

8.2. Vi razumete da SviMajstori nisu odgovorni za bilo koju Ocenu koju Klijenti objave na Platformi, niti posledice takvih Ocena. Klijenti su isključivo odgovorni za validnost i legalnost Ocena koje objavljuju.

8.3. Kompanija može proveriti objavljene Ocene, sa ciljem da se uklone one koje se čine lažnim. Medjutim, Kompanija ne garantuje ni za jednu Ocenu po pitanju: originalnosti, legalnosti, validnosti, tačnosti, autentičnosti ili po bilo kojem drugom pitanju. Kompanija može, prema sopstvenoj volji, ukloniti i/ili izmeniti Ocenu, na zahtev Klijenta.

8.4. Vi ste saglasni da SviMajstori neće i ne može biti držan odgovornim za bilo koji komentar i/ili bilo kakav negativan uticaj bilo kog komentara, upućen Vama. Ova odredba će ostati na snazi i u slučaju prestanka važenja ovog Ugovora.

9. TOKENI, REZERVACIJA SREDSTAVA I NAPLATA ZA UVOĐENJE U UŽI IZBOR

9.1. Ukoliko ste Izvodjač, saglasni ste da Vam SviMajstori naplati Cenu Objavljenog Posla svaki put kada budete Uvedeni u Uži Izbor, putem naše Platforme. Saglasni ste da su valuta za naplatu Tokeni, koje kupujete unapred i koristite na Platformi, po jasno istaknutim cenama.

9.2. Cena Objavljenog Posla ili Cena Posla je uvek jasno naznačena u okviru svake objavljene Poslovne Prilike na našoj Platformi. Cena svake Poslovne Prilike je bazirana na procenjenoj veličini i vrednosti Posla.

9.3. Zbog Vašeg bržeg i jednostavnijeg poslovanja na Platformi, sve transakcije vezane za Poslovne Prilike se odvijaju koristeći Tokene, koje Izvodjači kupuju unapred, a potom koriste po sopstvenoj volji. Tokeni se troše samo onda kada je Izvodjač Iskazao Interesovanje i Klijent je tog Izvodjača Uveo u Uži Izbor Izvodjača radova za svoj Posao.

9.4. Svaki put kada Iskažete Zainteresovanost za objavljenu Poslovnu Priliku, Vaša sredstva će biti privremeno rezervisana u iznosu jasno istaknute Cene Poslovne Prilike za koju ste Iskazali Interesovanje. Ta sredstva bivaju skinuta sa Vašeg Izvodjačkog Naloga u slučaju da Vas Klijent Uvede u Uži Izbor ili bivaju vraćena na Vaš Izvodjački Nalog u slučaju da objavljena Poslovna Prilika istekne ili bude obrisana.

9.5. Vi razumete da SviMajstori ne utiču niti mogu da utiču na ishod Uvodjenja u Uži Izbor, jer je to isključivo pravo Klijenta. Takodje, Vi razumete i saglasni ste da SviMajstori ne može garantovati niti za jednu Poslovnu Priliku da ćete biti Uvedeni u Uži Izbor, dati Vašu ponudu niti postići Izvodjački Ugovor sa Klijentom.

9.6. Saglasni ste da je svaka transakcija na Platformi nepovratna i nenadoknadiva, te da SviMajstori nemaju obavezu povraćaja sredstava Vama ili na Vaš Izvodjački Nalog, iz bilo kog razloga.

10. USLOVI PLAĆANJA

10.1. Vi razumete da SviMajstori naplaćuju Tokene putem internet servisa i putem uplata na tekući račun. U svakom trenutku, Svi Majstori mogu promeniti pružaoca usluge za naplatu putem internet servisa i/ili promeniti tekući račun.

10.2. Saglasni ste da sve račune primite putem elektronske pošte, koja je navedena na Vašem Izvodjačkom Nalogu. Vaša je odgovornost da obezbedite pravilno funkcionisanje i sigurnost Vaše elektronske pošte.

10.3. Vi ste odgovorni za čuvanje računa. Saglasni ste da SviMajstori ne mogu biti smatrani odgovornim za Vašu obavezu čuvanja vaših kopija računa.

11. POVRAĆAJ SREDSTAVA I REFUNDACIJA

11.1. Povraćaj sredstava (Tokena, Novca i drugo) se odvija u retkim okolnostima, prema unutrašnjoj politici Kompanije i isključivo na osnovu odluke Kompanije.

11.2. Ukoliko se i desi povraćaj sredstava, valuta u kojoj se vrši Povraćaj će biti Tokeni, prebačeni na Izvodjački Nalog.

11.3 Ukoliko ste izvršili uplatu i kupovinu Tokena, a smatrate da ih niste dobili u odgovarajućoj količini, saglasni ste da ćete se prvenstveno obratiti SviMajstori, sa dokazom o uplati, kako bi se problem rešio efikasno.

12. IZVODJAČKI NALOG

12.1. S vremena na vreme, SviMajstori mogu ponuditi vremenski ograničene akcije u vidu nagradjivanja Tokenima, strogo u skladu sa voljom Kompanije.

12.2. Tokeni se ne mogu koristiti u razmeni za novac, niti se mogu prebacivati sa jednog na drugi Izvodjački Nalog.

12.3. Svi Tokeni, koje dobijete u okviru akcije Kompanije, su vremenski ograničeni. U slučaju da ih ne potrošite do isteka roka, oni bivaju uklonjeni sa Vašeg Izvodjačkog Naloga.

12.4. U slučaju bilo kakvih pitanja, svesni ste da nas uvek možete kontatirati putem naše “kontakt” stranice.SviMajstori će odgovoriti u razumnom roku na svako Vaše pitanje.

13. PROMENA VLASNIŠTVA IZVODJAČKOG NALOGA

13.1. Osim u izuzetnim slučajevima, promena i/ili prodaja vlasništva Vašeg Izvodjačkog Naloga nije moguća niti dozvoljena. Promena vlasništva Izvodjačkog Naloga ili vršenje bilo kakvih promena na Izvodjačkom Nalogu je isključivo naše diskreciono pravo, u skladu sa našom internom politikom, koja se može menjati s vremena na vreme.

13.2. U slučaju da Vaše Pravno Lice, koje poseduje Izvodjački Nalog na Platformi prestane da postoji, saglasni ste da SviMajstori moraju biti obavešteni o tome. U tom slučaju će Vaš nalog na Platformi prestati da postoji.

14. OGRANIČENJA I RASKID UGOVORA

14.1. Vi ste saglasni da SviMajstori brinu konstantno o svojoj i reputaciji svojih Usluga i proizvoda, te može ograničiti Vaše delovanje i mogućnosti na Platformi na bilo koji način, ograničiti trajanje prikazivanja Vašeg Sadržaja na Platformi i/ili Vam totalno onemogućiti korišćenje Platforme. Navedeno se može desiti sa ili bez prethodne najave ka Vama, uključujući i slučaj gde Kompanija smatra da Platformu koristite suprotno ili u neskladu sa načelima relevantnih Zakona i/ili ovog Ugovora.

14.2. Vi ste saglasni da Kompanija ne može biti držana odgovorna za brisanje bilo kog Sadržaja na Platformi i da u bilo kom trenutku može privremeno ili trajno ugasiti Platformu, sa ili bez prethodne najave - gde Kompanija ne može biti odgovorna za bilo koju štetu koja je mogla nastati u tom slučaju.

14.3. Saglasni ste da SviMajstori ima pravo, ali ne i obavezu, da u bilo kom trenutku raskine ovaj Ugovor sa Vama, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja i one razloge navedene u članovima 5. i/ili 14. ovog Ugovora.

14.4. Saglasni ste da u slučaju ograničavanja i/ili ukidanja Vašeg delovanja na Platformi iz bilo kog razloga, Kompanija je oslobodjena bilo kakve odgovornosti ka Vama i/ili trećim licima.

14.5. Vi ste saglasni da nećete pokušavati da koristite Platformu nakon što je Vaš Ugovor raskinut od strane Kompanije.

15. AŽURIRANJA

15.1. Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku ažurira bilo koji Sadržaj Platforme, sa ili bez prethodne najave, uključujući bez ograničenja i ovaj Ugovor. Vaša je obaveza da primite k znanju ta ažuriranja i da svoje delovanje na Platformi prilagodite istim. U slučaju da ne postupite u skladu sa promenama, Kompanija zadržava pravo da postupi u skladu sa članom 14. ovog Ugovora.

16. ZAKONODAVSTVO I SUD

16.1. Ovaj Ugovor će se tumačiti u skladu sa Zakonima Republike Srbije.

16.2. U slučaju da Vi imate spor sa Kompanijom, biće nadležan sud u Beogradu, u Republici Srbiji.

16.3. U slučaju da proizadje da neka od odredbe ovog Ugovora nije u skladu sa Zakonima Republike Srbije, ostale klauzule će ostati na snazi i važeće, čak i u slučaju prestanka važenja ovog ugovora.

15.04.2021.

Beograd, Srbija